SON DAKİKA
Hava Durumu

Eylül meclisi toplandı

Korkuteli Belediye Meclisi Eylül ayı aylık olağan toplantısını yapmak üzere dün öğleden sonra saat 14:30’ da Belediye hizmet Binası toplantı salonunda toplandı.

Haber Giriş Tarihi: 08.09.2017 11:56
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2017 11:56
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.korkutelimanset.com
Eylül meclisi toplandı

Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, EYLÜL/2017 Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere 07/09/2017 Perşembe günü saat 14:30’de Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere toplandı. Toplamda 16 gündem maddesi görüşüp karara bağlayan meclis beklenilenin aksine pekte yoğun geçmedi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından iyi dilekler ile başlandı. Mazereti bulunan meclis üyeleri Şefik Kılınç, İbrahim Yavaş,Süleyman Uğurlu oy birliği ile izinli sayıldılar.

 

                                                            

 

G Ü N D E M                          :

 

1-        Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, bir önceki karar özetlerinin okunması.

 

2-      (K.S.İ-55) 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı güreşlerinde İlçemizden katılan güreşçilerden derece yapan başaltında 1. olan Okan ACAR, Deste 2 de 3. olan Süleyman KOZAKOĞULLARI, Teşvik 1 'de 2. olan Semih TOMAŞ ve Teşvik 1'de 3. olan Muhammet Şeref AKAY'ın ödüllendirilmeleri için Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmesi hususunda; Plan ve Bütçe Komisyonun 17/08/2017 tarih ve 31 sayılı raporunun görüşülmesi.  Komisyondan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi.

 

3-      (M.H.M-445) 5393 Sayılı Belediye Kanunun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15.maddesi k)  bendine istinaden, Vergi, resim ve harç dışında kalan, tahsili mümkün bulunmayan, tahsil masraflarının tahsili gereken tutardan fazla olan, dava konusu olmuş veya dava konusu yapılabilecek, veya dava sonucu karara bağlandıktan sonra icra takibinde bulunulan alacaklardan anlaşma yoluna gitmek, alacağı yapılandırmak veya alacaktan vazgeçmek üzere Belediye Meclisimizde bulunan yetkinin idari işlemlerin daha hızlı yürütülmesi için Belediye Başkanı adına verilmesi hususunda Plan ve Bütçe Komisyonun 21/08/2017 tarih ve 35 sayılı raporu ile Hukuk Komisyonun 21/08/2017 tarih ve 37 sayılı raporunun görüşülmesi. Dairesine iade edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

4-      (İ.Ş.M-2943) İlgi'de kayıtlı dilekçeyle; Korkuteli İlçesi Kiremitli Mahallesi  388 ada 1 ve 2  parsellere ait Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 10.07.2017 tarih ve 601 sayılı meclis kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanan imar planına, 1/1000 Ölçekli Uygulama imar plan dosyasının Belediye Meclisince değerlendirilerek karara  bağlanması hususunda İmar Komisyonun  21 /08/2017 tarih ve 32 sayılı raporun görüşülmesi. Komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.

 

5-      (İ.Ş.M-2940) İlgi'de kayıtlı dilekçeyle; Korkuteli İlçesi Aşağı pazar Mahallesi  183 ada 31  parsele ait Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 08.05.2017 tarih ve 386 sayılı meclis kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanan imar planına, 1/1000 Ölçekli Uygulama imar plan dosyasının Belediye Meclisince değerlendirilerek karara  bağlanması hususunda: İmar Komisyonun   21/08/2017 tarih ve 33 sayılı raporun görüşülmesi. Oy birliği ile kabul edildi.

 

6-      (İ.Ş.M-2941) İlgi'de kayıtlı dilekçeyle; Korkuteli İlçesi Kiremitli Mahallesi  436 ada 13 parsel için yapılaşma koşullarının değiştirildiği 1/1000 Ölçekli Uygulama imar plan dosyasının Belediye Meclisince değerlendirilerek karara  bağlanması hususunda: İmar Komisyonun  21/08/2017 tarih ve 34 sayılı raporun görüşülmesi. Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

7-      (Y.İ.M-463) 11/09/1994 Tarihinde terör örgütü tarafından görev yaptığı Tunceli’nin Mazgirt İlçesi Darıkent beldesinde Şehit olan Öğretmen Metin KAYNAR’ın Korkuteli İlçemizde Cadde, Park, Bulvar, Mahalle gibi yerlerde isminin yaşatılması talebine ilişkin, Belediyenizin uygun gördüğü bir yerde isminin verilmesi hususunda;  İsim Belirleme komisyonun 21/08/2017 tarih ve 36 sayılı raporun görüşülmesi. Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

8-      (Y.İ.M-501) İlgi kayıtlı yazıda; Belediye Meclisimizin 11/04/2017 tarih ve 57 sayılı kararı ile Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına beş asil ve beş yedek üye seçilmiş ve murakabe heyetine dört üye seçilmiştir. 4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanunun 4.maddesinde beş asil, beş yedek aza olmak üzere on kişi, Murakabe heyetine beş asil beş yedek olmak üzere üye seçilir denildiğinden, Murakabe heyetine bir asil ve beş yedek üye seçilmesi hususunda Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/08/2017 tarih ve 501 sayılı yazısının görüşülmesi. Duraliler Muhtarı Ramazan Yaylalının yedek iken asil üye olması açık oylama ile oy birliği ile kabul edildi.

 

9-      (E.İ.M-297) Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Küçükköy Mahallesi 29 parseli Türkiye Diyanet Vakfı Korkuteli şubesi imam lojmanı yapılmak suretiyle devrini talep etmektedir. 5393 Sayılı Kanunun 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince, ilgili parselin Türkiye Diyanet Vakfı Korkuteli şubesine devrinin yapılıp yapılamayacağı, yapılırsa ne kadar süre ile yapılacağının meclisçe karara bağlanması hususunda Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 21/08/2017 tarih ve 297 sayılı yazısının görüşülmesi. İlgili komisyona havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

10-  (İ.Ş.M-3344) İlgide kayıtlı dilekçe ile Uzunoluk Mahallesi 128 ada 196 parselin sahibi; Korkuteli Belediyesi Meclisi'nin 04.05.2017 tarihli toplantısında görüşülen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 10.07.2017 tarih ve 642 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan ve 03.08.2017-03.09.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 'Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 128 ada 104,105,143,144,145,181,182,183,194,292,293 parsellerin planlanmasına ilişkin onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21/08/2017 tarih ve 3344 sayılı yazısının görüşülmesi. İlgili komisyona havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

11-  (E.İ.M308) İlçemiz İmrahor Mahallesi 135 ada 1 parselle 174 ada 1 parselin satışını talep etmiştir. 5393 Sayılı kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrasında Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. '' belediye meclisinin yetkisindedir denilmektedir. Bu nedenle ilgili ada parsellerin satılıp satılmayacağı hususunda Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 25/08/2017 tarih ve 308 sayılı yazısının görüşülmesi. İlgili komisyona havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

12-  (İ.Ş.M 3393) İlgide kayıtlı dilekçede Korkuteli İlçesi Kiremitli Mahallesi 154 ada 1 parsel (Oyun Yeri Cami) ye ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı yapılmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/08/2017 tarih ve 3393 sayılı yazısının görüşülmesi. İlgili komisyona havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

13-  (İ.Ş.M-5041)  Korkuteli İlçesi İmrahor Mahallesi 222 ada 1 parseldeki Sosyal Tesis Alanında yapılaşma koşullarına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı yapılmasına ilişin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/08/2017 tarih ve 5041 sayılı yazısının görüşülmesi. İlgili komisyona havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

14-  (İŞM-3029)    Korkuteli İlçesi imrahor mahallesi 391 ada 18 parsele ait Antalya Büyük Şehir Belediye Meclisinin 06,09,2017 tarih ve 499 sayılı meçlis kararı ile  1/5000 ölçekli Nazım İmar planı onaylanmış olup,1/1000 ölçekli,uygulama imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin İmar Şehircilik Müdürlüğünün 18,07,2017 tarih ve 3029 sayılı yazısının görüşülmesi İlgili komisyona havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

15-(İŞM-3028) Korkuteli ilçesi Kargalık Mahallesi 423 ada 1 parselin yapılaşma koşullarının değiştiği ,1/1000 ölçekli uygulama imar planında  tadilat yapılmasına ilişkin İmar Şehircilik Müdürlüğünün 31,07,2017 tarih ve 3028 sayılı yazısının görüşülmesi. İlgili komisyona havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

16-Dilek ve Temenniler

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.