SON DAKİKA
Hava Durumu

YILIN İLK MECLİSİ TOPLANDI

Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, Ocak/2021 Olağan Meclis Toplantısını yapmak üzere dün saat 14:30’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere toplandı.

Haber Giriş Tarihi: 06.01.2021 08:29
Haber Güncellenme Tarihi: 06.01.2021 08:29
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.korkutelimanset.com
YILIN İLK MECLİSİ TOPLANDI

Belediye Başkanı Ömer İşlek’in başkanlığında gerçekleşen 2021 yılının ilk toplantısında 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda; 2’inci, 3’üncü, 4’üncü, 5’inci, 6’ıncı ve 7’inci maddeler toplu olarak oylandı. Buna göre ilgili maddeler komisyondan geldiği şeklinde oy birliği ile kabul edildi. 8’inci gündem maddesinde denetim komisyonu oluşturuldu. İlgili madde de her partide bir temsilcisinin olması adına 5 temsilci seçildi. 9’uncu, 10’uncu, 11’inci, 12’inci, 13’üncü, 14’üncü ve 15’inci maddelerin ilgili komisyonlara havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

 

G Ü N D E M                          :    

 

1.             Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, bir önceki karar özetlerinin okunması.

 

2.      GÜNDEM-(R.D.M-354) Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmış olan 2018/107 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren Korkuteli Belediyesi Oto Yıkama ve Halı Yıkama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Uygulama Yönetmelik taslağı ekte sunulmuş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (b) fıkrası gereğince yönetmeliğin güncellenmesi hususunda; İmar Komisyonunun 15/12/2020 tarih ve 61 sayılı raporunun görüşülmesi. (Komisyondan geldiği gibi oy birliği ile kabul edildi.)

 

3.      GÜNDEM-(R.D.M- 355)  Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmış olan 2018/108 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren Korkuteli Belediyesi Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Uygulama Yönetmelik taslağı ekte sunulmuş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (b) fıkrası gereğince yönetmeliğin güncellenmesi hususunda; İmar Komisyonunun 15/12/2020 tarih ve 62 sayılı raporunun görüşülmesi. (Komisyondan geldiği gibi oy birliği ile kabul edildi.)

 

 

4.      GÜNDEM-(İ.K.M-362) Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenen Norm Kadro Standardı Cetvellerinin (C9) grubunda 268 adet Memur, 133 adet Sürekli İşçi Kadrosu tahsis edilmiştir. Korkuteli Belediye Meclisi tarafından Norm Kadro cetvellerine göre 242 adet Memur kadrosu, 133 adet Sürekli İşçi kadrosu İhdas edilmiş olup memur kadrolarının 44 adeti dolu, 198 adeti boştur. Belediyemiz mevcut kadro cetveline göre boş bulunan; 5935 Unvan kodlu A.H.S 5. Derecedeki Avukat,  8559 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Ekonomist, 8505 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Mimar, 8535 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Şehir Plancısı, 8500 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Mühendis, 13500 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Peyzaj Mimarı, 8750 Unvan kodlu T.H.S. 8. Derecedeki Tekniker, 8130 Unvan kodlu S.H.S. 8. Derecedeki Veteriner Hekim, 9880 Unvan kodlu G.İ.H.S. 7. Derecedeki Eğitmen kadrolarında 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun  15/12//2020 tarih ve 59 sayılı raporunun görüşülmesi. (Komisyondan geldiği gibi oy birliği ile kabul edildi.)

 

 

 

5.      GÜNDEM-(Z.M.-835) Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personele 2021 yılında verilecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesinde Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde sunulan K-Cetvelinde belirtilen aylık maktu fazla çalışma ücretinin göz önünde bulundurularak yeninden belirlenmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 15/12/2020 tarih ve 60 sayılı raporunun görüşülmesi. (Komisyondan geldiği gibi oy birliği ile kabul edildi.)

 

 

6.      GÜNDEM-(İ.Ş.M.-2431)  Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Akyar Mahallesi 216 ada 21 parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı ( Mantar ve Kompost Üretim Tesisi) olarak planlanmasına Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.08.2020 tarih ve 440 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebinin Belediye Meclisince değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 15/12/2020 tarih ve 63 sayılı raporunun görüşülmesi. (Komisyondan geldiği gibi oy birliği ile kabul edildi.)

 

 

7.      GÜNDEM–(İ.Ş.M.-2432)  İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin Yazır Mahallesi 832 parselin geşilme konut alanı ve park alanı olarak planlanmasına Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.08.2020 tarih ve 438 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 15/12/2020 tarih ve 64 sayılı yazısının görüşülmesi. (Komisyondan geldiği gibi oy birliği ile kabul edildi.)

 

 

8.    GÜNDEM-(Y.İ.M-585) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediyenin bir önceki Yıl Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere denetim komisyonu oluşturulması hususunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/12/2020 tarih ve 585 sayılı yazısının görüşülmesi. (İlgili komisyona oy birliği ile havale edildi)

 

9.    GÜNDEM-(İ.Ş.M.-3685) Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Akyar Mahallesi 274 ada 43 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 07.12.2020 tarih ve 876 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebinin Belediye Meclisince değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2020 tarih ve 3685 sayılı yazısının görüşülmesi. (İlgili komisyona oy birliği ile havale edildi)

 

 

10.    GÜNDEM-(İ.Ş.M.-3686) Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Kızılcadağ Mahallesi 1956 parselin Özel Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.11.2020 tarih ve 737 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebinin Belediye Meclisince değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/12/2020 tarih ve 3686 sayılı yazısının görüşülmesi. (İlgili komisyona oy birliği ile havale edildi)

 

11.    GÜNDEM-(İ.K.M.-403) Anayasanın 124 üncü maddesinde yer alan; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir hükmüne ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre belediyeler yönetmelik çıkarabilmektedir. Söz konusu mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanan, müdürlüklerimizin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliklerin güncellenmesine yönelik 03.09.2020 tarih ve 3857 sayılı yazımız ile bir çalışma başlatıldığından; yukarıda yer alan hukuki düzenlemeler çerçevesinde yeniden hazırlanan Belediyemiz müdürlüklerinin Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin yönetmeliklerin Belediye Meclisinde görüşülmesi hususunda; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/12/2020 tarih ve 403 sayılı yazısının görüşülmesi. (İlgili komisyona oy birliği ile havale edildi)

 

12.    GÜNDEM-(F.İ.M.-1034) İlçemizde yapılacak doğalgaz çalışmaları kapsamında yapılacak olan yer altı, yer üstü çalışmalarında; ASAT, Enerya, CK, Türk Telekom ve Kara Yolları ile, Yine ilçemizde yapılması planlanan Organize Mermer Sanayi ile ilgili yapılacak işlerde ATSO ile Hayvan Pazarı ve Borsası ile ilgili Antalya Ticaret Borsası ile işbirliği protokolu yapmaya, Yürütülecek iş ve işlemlerde yapılacak ortak çalışmalarda kanun ve yönetmelik ile belirlenen mevzuat hükümleri çerçevesinde iş birliği protokolü yapılması konusunda belediye başkanına yetki verilmesi hususunda; Fen İşleri Müdürlüğünün 29/12/2020 tarih ve 1034 sayılı yazısının görüşülmesi. (İlgili komisyona oy birliği ile havale edildi)

 

13.    GÜNDEM-(E.İ.M.-878) Enerya Doğalgaz A.Ş. nin 22/12/2020 tarih ve 5055 ila 5062 kayıt numaralı yazıları ile ekinde gönderilen krokilerde belirtilen İlçenin İmrahor Mahallesi, Aşağıpazar, Karşıyaka Yenimahalle, Uzunoluk Kiremitli Mahallelerinde yapılması planlanan bölge regülatör istasyonlarının kurulumu için yerlerin tahsisi talep edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinde ''Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.''denilmektedir. Bu nedenle Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunda; Emlak İstimlak Müdürlüğünün 30/12/2020 tarih ve 878 sayılı yazısının görüşülmesi. (İlgili komisyona oy birliği ile havale edildi)

 

14.  GÜNDEM-(Z.M.-936) Antalya ili Korkuteli ilçesi Kargalık Mahallesi Sellektör Mevkinde 425 ada 1 nolu parselde yeni kurulacak olan pazar yerinin ve buna ilişkin olarak pazaryeri komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi hususunun meclis gündemine alınarak değerlendirilmesi hususunda; Zabıta Müdürlüğünün 30/12/2020 tarih ve 936 sayılı yazısının görüşülmesi. (İlgili komisyona oy birliği ile havale edildi)

 

15.  GÜNDEM-(İ.Ş.M.-3761) ''Rezerv Yapı Alanı'' ile ilgili İlgi (c) yazı ile Hukuk İşleri Müdürlüğünden hak sahipleri ile yapılacak olan Sözleşme Örneği tarafımıza gönderilmiş olup Sözleşme örneğinde belirtilen hususların Belediye Meclisinde konunun değerlendirilerek karara bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/12/2020 tarih ve 3761 sayılı yazısının görüşülmesi. (İlgili komisyona oy birliği ile havale edildi)

 

Dilek ve Temenniler ’in ardından meclis sona erdi. 
Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.