SON DAKİKA
Hava Durumu

Yılın Son Meclisi Salı Günü Toplanacak

Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, ARALIK/2022 Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere 06/12/2022 Salı günü saat 14:30’da Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere toplanacak.

Haber Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:57
Haber Güncellenme Tarihi: 02.12.2022 09:57
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.korkutelimanset.com
Yılın Son Meclisi Salı Günü Toplanacak

G Ü N D E M                          :    

Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bir önceki karar özetlerinin okunması.

GÜNDEM-(İ.Ş.M.-4860) İlgi'de kayıtlı dilekçe ekinde sunulan imar planı dosyasına göre Korkuteli İlçesi Yenimahalle sınırları içerisinde yer alan 543 ada batısındaki park alanı içerisinde trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının yapılması talep edilmiştir. Bahse konu talebin Belediye Meclisince değerlendirilerek karara bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 28/11/2022 tarih ve 64 sayılı raporunun görüşülmesi.

GÜNDEM-(B.M.-499/7582) İlgide kayıtlı yazı ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 28.10.2022 tarih ve 7535818 sayılı yazısında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13 üncü maddesi gereğince Kamu Yararı Kararı alınacak yerlere ilişkin olarak ada, pafta, parsellerin belirtildiği Belediye Meclis Kararının alınması talep edilmiştir. Bahse konu yazıya ilişkin olarak N24D3 nolu pafta Uzunoluk Mahallesi 94 ada 1 parselin bir kısmı, 94 ada 14 parselin tamamı, Akyar Mahallesi 277 ada 4 parselin bir kısmı ve tescil harici alanı kapsayan alanda Küçük Sanayi Sitesi amaçlı imar planı için Kamu Yararı Kararı alınmasının Belediyemiz Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 28/11/2022 tarih ve 65 sayılı raporunun görüşülmesi.

GÜNDEM-(İ.K.M.-351)Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğine göre  (C-9) grubunda 269 memur, 133 sürekli işçi kadrosu tahsis edilmiştir. Mevcut kadro cetveline göre bu güne kadar 242 adet memur kadrosu, 133 adet sürekli işçi kadrosu Belediye Meclisince ihdas edilmiş olup ihdas edilen memur kadroların 42 adeti dolu 200 adedi boştur. Belediyemizde boş bulunan;8505 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki 2 Adet Mimar kadrosunun,8790 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki 1 Adet Teknisyen kadrosunun,8790 Unvan kodlu T.H.S. 3. Derecedeki 1 Adet Teknisyen kadrosunun iptal edilerek, 8750 Unvan kodlu T.H.S.  8. Derecedeki 2 Adet Tekniker kadrosunun,8790 Unvan kodlu T.H.S. 10. Derecedeki 2 Adet Teknisyen kadrosunun ihdas edilmesi için  (II) sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile (I) sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli düzenlenerek ekte sunulmuştur.5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ile Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği gereği Belediye Meclis tarafından iptal ve ihdasının yapılması için gerekli kararın verilmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 29/11/2022 tarih ve 66 sayılı raporunun görüşülmesi.

GÜNDEM-(İ.K.M.-352) Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenen Norm Kadro Standardı Cetvellerinin (C9) grubunda 269 adet Memur, 133 adet Sürekli İşçi Kadrosu tahsis edilmiştir. Korkuteli Belediye Meclisi tarafından Norm Kadro cetvellerine göre 242 adet Memur kadrosu, 133 adet Sürekli İşçi kadrosu İhdas edilmiş olup memur kadrolarının 42 adeti dolu, 200 adeti boştur. Belediyemiz mevcut kadro cetveline göre;8790 Unvan kodlu T.H.S. 10. Derecedeki Teknisyen, kadrosunun5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince ücretlerinin belirlenmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 29/11/2022 tarih ve 67 sayılı raporunun görüşülmesi.

GÜNDEM-(İ.K.M.-355) Bilindiği üzere, 17/04/2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in ekinde yer alan (III) Sayılı Cetvel değiştirilmiş olup, bu kapsamda, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulması zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede, söz konusu müdürlüğün kurulması için, yazımızın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesine dayanılarak, Belediyemiz Meclisine havalesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 29/11/2022 tarih ve 68 sayılı raporunun görüşülmesi.

GÜNDEM-(İ.K.M.-356) Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğine göre (C-9) grubunda 269 memur, 133 sürekli işçi kadrosu tahsis edilmiştir. Mevcut kadro cetveline göre bu güne kadar 242 adet memur kadrosu Belediye Meclisine ihdas edilmiş olup ihdas edilen memur kadroların 42 adeti dolu 200 adedi boştur. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ile Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği gereği Belediye Meclis tarafından ihdasının yapılması düşünülen ekli cetvel, belirtilen kadronun ihdas edilmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 29/11/2022 tarih ve 69 sayılı raporunun görüşülmesi.

GÜNDEM-(E.İ.M.-398) Başkanlık Makamınca; İlçemiz Uzunoluk Mahallesi 1067 adada yapılmakta olan ve aralık ayı içerisinde açılması planlanan yapımı hayırseverler Sultan Yalçın TURGUT-Uğur TURGUT  tarafında üstlenilen Trafik Parkının  isminin Sultan Yalçın TURGUT-Uğur TURGUT Trafik Eğitim Merkezi verilmesi talep edilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) bendinde ''Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek''. Belediye Meclisinin görevidir denilmektedir. Bu nedenle İlçemiz Uzunoluk Mahallesi 1067 adada yapılmakta olan tarik parkının adının Sultan Yalçın TURGUT-Uğur TURGUT Trafik Eğitim Merkezi olarak verilip verilmeyeceğinin karara bağlanması hususunda; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/12/2022 tarih ve 398 sayılı yazısının görüşülmesi.

GÜNDEM-(Z.M.-1061) Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir hükmü gereğince Müdürlüğümüz Bünyesinde çalışan personele 2022 yılı için 07/07/2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayımlamam 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile aylık maktu fazla çalışma ücreti 1080,00 TL belirlenmiştir. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı K Cetvelinde Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisindekiler için 1325,00 Türk Lirası olarak teklif edilmiştir. Bu sebeple Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personele 2023 yılında verilecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesinde Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde sunulan K-Cetvelinde belirtilen aylık maktu fazla çalışma ücretinin göz önünde bulundurularak yeninden belirlenmesi hususunu; Zabıta Müdürlüğünün 29/11/2022 tarih ve 1061 sayılı yazısının görüşülmesi.

GÜNDEM-(İ.K.M.-389) Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenen Norm Kadro Standardı Cetvellerinin (C9) grubunda 269 adet Memur, 133 adet Sürekli İşçi Kadrosu tahsis edilmiştir. Korkuteli Belediye Meclisi tarafından Norm Kadro cetvellerine göre 242 adet Memur kadrosu, 133 adet Sürekli İşçi kadrosu  İhdas edilmiş olup memur kadrolarının 42 adeti dolu, 200 adeti boştur. Belediyemiz mevcut kadro cetveline göre boş bulunan; 5935 Unvan kodlu A.H.S 5. Derecedeki Avukat, 8559 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Ekonomist, 8505 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Mimar, 8535 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Şehir Plancısı, 8500 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Mühendis, 13500 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Peyzaj Mimarı, 8750 Unvan kodlu T.H.S. 8. Derecedeki Tekniker, 9880 Unvan kodlu G.İ.H.S. 5. Derecedeki Eğitmen, 9880 Unvan kodlu G.İ.H.S. 7. Derecedeki Eğitmen, 8790 Unvan kodlu T.H.S. 10. Derecedeki Teknisyen, Kadrolarında  01.01.2023 - 31.12.2023 tarihleri arasında 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel  çalıştırılması ve  ücretlerinin belirlenmesi hususunda; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/11/2022 tarih ve 389 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

GÜNDEM-(İ.Ş.M.-5530) İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin Bayatbademleri Mahallesi Korucak Mevkiisindeki 148 ada 1 parsele Gelişme Konut Alanı. Park ve Taşıt Yolu olarak planlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; mülga İl Genel Meclisinin 09.01.2009 tarih ve 55 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/11/2022 tarih ve 5530 sayılı yazısının görüşülmesi.

GÜNDEM-(İ.Ş.M.-5542) Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 27.10.2022 tarih ve 31996 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik maddelerinde yapılan inceleme de açıkca belirtilmeyen hususların bulunduğu tespit edilmiştir. İlgili yönetmelikte açıkça belirtilmeyen hususlar konusunda hazırlanan maddeler ekte yer almaktadır. Merkez Mahalleleri ilgilendiren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliğinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/11/2022 tarih ve 5542 sayılı yazısının görüşülmesi.

GÜNDEM-(İ.Ş.M.-5543) İlgide kayıtlı dilekçede İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Uzunoluk Mahallesi 62 ada 15 parsel sayılı taşınmazlarının Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinden vergilendirildiği, ancak bu değerin Korkuteli'nin merkezinde bulunan çarşı içinde normal olarak gözükse de, bizim taşınmazlarının olduğu yere göre m² birim fiyatı çok yüksek olduğu, bu nedenle hem Belediyeye vergilendirilmesinde hem de taşınmaz satışlarında rayiç değer çok yüksek olduğu için mağdur oldukları belirtilmiş,bu nedenle bu taşınmazların yerlerinin incelenerek yeni bir cadde sokaktan (Muhtarlar Sitesi yanında bulunduğundan için oradan değerlendirilmesi ) rayiç değer alınması ve dilekçelerinin Aralık ayı Meclis gündemine alınması talep edilmiştir.Bahse konu talepte yapılan incelemede; ilgi dilekçede belirtilen Uzunoluk Mahallesi 62 ada 15 parsel 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16.Maddesi gereğince değişiklik işlemi yapılarak Uzunoluk Mahallesi 1379 ada 1 ve parsel ile 1380 ada 1,2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlar oluşmuştur. Bu çerçevede söz konusu talebin değerlendirilebilmesi için taşınmazların imar planına göre cephe aldığı yollardan sokak ismi bulunmayan imar yollarına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi'nin ''n'' bendi ve Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik gereğince sokak adı verilmesi gerekmektedir.   Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/11/2022 tarih ve 5543 sayılı yazısının görüşülmesi.

GÜNDEM-(İ.Ş.M.-5544) İlgide kayıtlı dilekçede Korkuteli İlçesi Kasaplar Mahallesi Şehit Ahmet Belen isminin değiştirilmesini isteği, Şehit Ahmet Belen isminin 2005 yılında Belediye Başkanı Adnan Uğurlu ve Meclis Üyelerinin Kasaplar Mahallesi'ne uygun gördüğü, ama itiraz dilekçesi yazdığı, nedense bir türlü değiştirilmediği. yine yazma gereği hissettiği belirtilmiş olup Şehit Ahmet Belen’in ismini uygun görülen bir caddeye verilmesini talep edilmiştir. Bu çerçevede söz konusu talebin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi'nin  ''n'' bendi ve Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik gereğince değerlendirilmesi gerekmektedir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/11/2022 tarih ve 5544 sayılı yazısının görüşülmesi.

 GÜNDEM-(M.H.M.-1140) Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 29/11/2022 Tarih ve E-13683877-602.07.04 -40 sayılı yazısı, Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 30/11/2022 Tarih ve 1091 sayılı yazısı ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün 30/11/2022 tarih ve 391 nolu yazısına istinaden 2022 yılı gider bütçesinin yazımızda belirtilen ödenekleri yetersiz olduğundan 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 ve 34. maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36-37 ve 38 maddeleri gereğince ödenek aktarılması hususunda; Mali Hizmetler Müdürlüğün 30/11/2022 tarih ve 1140 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

Dilek ve temenniler.

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.